جنوب شرقرسانهقلعه گنجمکران

رمشک در سفرنامه ها، پژوهش و گرد آوری اسحاق رمشکی

رمشک

رمشک ســرزمینی اســت کهــن و یکــی از کهــن تریــن ســرزمین هــای جنــوب کرمــان و یکی از نقــاط اتصــال حــوزه جغرافیایــی و تمدنــی مکــران و رودبــار زمیــن.

کهــن از آن جهــت کــه در روســتاهای چاهــان و ۷۸ و ۷۷ بــر اســاس آخریــن کاوشــهای باســتان شناســی در ســالهای اشــکوتو و بنــد جــال رمشــک بــا سرپرســتی حمیــده چوبــک، اســتادیار پژوهشــکده باســتان شناســی ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور، گویــا ایــن مطلــب اســت

کــه قدمــت ایــن شــهر به چیزی درحدود ۲۵۰۰  پیــش از میـلاد مســیح یعنــی چیــزی حــدود ۵۰۰۰  تــا- ۴۵۰۰ ســال مــی رســد.

گــذر گاه کاروانیــان هنــد و یونــان و فــلات مرکــزی.

و در گذشــته از رونــق بســزایی برخــوردار بــوده و قــرار گرفتــن در چهــار راه کاروانیــان کــه از هنــد و پاکســتان از دریــا و خشــکی در رمشک یــا رام اشــک آن زمــان اتــراق مــی کردنــد،

مــی توانــد ایــن اطمینــان را بــه هــر ذهــن کنجــکاوی بدهــد کــه روزگاری اینجــا رام اشــک خوانــده میشــده و در تاریــخ و دوره اشــکانیان قــرب و عزتــی داشــته و از خــوب و بــد بــر بــرج و باروهــای وی گذشــته و دارای کاروانیــان بســیاری در گــوش دیوارهایــش بــه خــواب رفتــه انــد و هنــوز رازهــای بســیاری در دل ایــن خــاک کهــن ناگشــوده باقــی مانــده کــه پرداختــن و شــرح کامــل آنهــا در ایــن مقــال نمــی گنجــد و خــود موضوعــی اســت جداگانــه.

رام اشک

در ایــن نوشــته بــر آنیــم رد پــای ایــن ســرزمین باســتانی را در منابــع مکتــوب و ســفرنامه هــا دنبــال کنیــم و مشــاهدات و دیــده هــای ســه ســفرنامه را کــه از رمشک یــاد شــده

علــی رغــم اشــتباهاتی کــه در اســامی و نامهــا و مکانهــای جغرافیایــی در برخــی از ایــن منابــع رخ داده بــه رســم امانــت عینــا ســطر بــه ســطر مطالــب را نقــل میکنیــم.

در ابتــدای شــرح کوتاهــی از چگونی و اهــداف ســفر صاحبــان این ســفرنامه

مســافرت نامــه کرمــان و بلوچســتان، یــادگار ســفری اســت کــه عبــد الحســین میــرزا فرمانفرمــا دومیــن پســر فیــروز میــرزا نصــره الدولــه (کــه هــم بــفرمانفرمــا شــهرت داشــت) در سال۱۳۱۱ قمــری “بــرای سرکشــی و نظــم و ترتیــب حــدود گرمســیرات بــم و نرماشــیر و بلوچســتان” بــه بلوچســتان ســفر کــرد. او در آن اوقــات والــی “کرمــان بــود و امــور بلوچســتان هــم طبــق ســنت و روال حکومتــی بــا همــان “حکمــران حکمــران بــود. مســافرت نامــه او تنهــا شــرح مســیر و گــزارش جاهــای دیــده شــده نیســت. از مزایــای آن بــر افــزودن بخشــهای جغرافیایــی مبســوط و شــرح راههــا و منــازل و اســامی
آبادیهــا، گذرگاههــا، طایفــه هــا، محصــولات، سرشــمار نفــوس خانوارهــا و نــام کدخدایــان و کانتــران و ریــش ســفیدان و ضابطــان و مباشــران اســت کــه بــه دقــت تمــام دنبــال هــر بخــش از ســفر آورده اســت

ادامه در فایل PDF

دانلود فایل PDF سفرنامه

یک دیدگاه

 1. باسپاس از مطالب مفید تان، پرسش هایی در باره ی عبدالحسین خان رمشکی دارم

  اگر لطف بفرمایید با من به شماره ی ٠٩١۵۵٠٢٢١۵٢. تماس بگیریر یا به همراه من شمارهی تلفن تانرا اعلام فرمایید تا با شما تماس بگیرم،

  پیشاپیش سپاسگزارم از محبت تان

  با احترام

  جواد محمدی خمک

  تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا