پنج گنججازموریانجنوب شرقرسانهعکسقلعه گنجگردشگری جازموریانمکران
موضوعات داغ

تصاویری از رمشک روستای زیبا در جنوب استان کرمان

تصاویری از رمشک

تصاویری از رمشک – رمشک از کهن ترین بخش های استان کرمان محسوب می شود کهــن از آن جهــت کــه در روســتاهای چاهــان و ۷۸ و ۷۷ بــر اســاس آخریــن کاوشــهای باســتان شناســی در ســالهای اشــکوتو و بنــد جــال رمشــک بــا سرپرســتی حمیــده چوبــک، اســتادیار پژوهشــکده باســتان شناســی ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور، گویــا ایــن مطلــب اســت.کــه قدمــت ایــن شــهر به چیزی درحدود ۲۵۰۰ پیــش از میـلاد مســیح یعنــی چیــزی حــدود ۵۰۰۰ تــا- ۴۵۰۰ ســال مــی رســد.

رمشک گــذر گاه کاروانیــان هنــد و یونــان و فــلات مرکــزی.

و در گذشــته از رونــق بســزایی برخــوردار بــوده و قــرار گرفتــن در چهــار راه کاروانیــان کــه از هنــد و پاکســتان از دریــا و خشــکی در رمشک یــا رام اشــک آن زمــان اتــراق مــی کردنــد، مــی توانــد ایــن اطمینــان را بــه هــر ذهــن کنجــکاوی بدهــد کــه روزگاری اینجــا رام اشــک خوانــده میشــده و در تاریــخ و دوره اشــکانیان قــرب و عزتــی داشــته و از خــوب و بــد بــر بــرج و باروهــای وی گذشــته و دارای کاروانیــان بســیاری در گــوش دیوارهایــش بــه خــواب رفتــه انــد و هنــوز رازهــای بســیاری در دل ایــن خــاک کهــن ناگشــوده باقــی مانــده کــه پرداختــن و شــرح کامــل آنهــا در ایــن مقــال نمــی گنجــد و خــود موضوعــی اســت جداگانــه. در ادامه تصاویری از این روستای زیبا را خواهیم دید.

تصاویری از طبیعت رمشک
طبیعت رمشک
عکس رودخانه رمشک
رودخانه رمشک
مردم رمشک
مردم رمشک
رودخانه های زیبای جنوب کرمان
تصاویری از رمشک
زن رمشکی در حال پخت نان
رمشک
تصاویری از طبیعت قلعه گنج
طبیعت قلعه گنج
عکس تنور محلی
تنور محلی

 

مطالب مرتبط:


رمشک خیلی زیباست مردم بامرام و مهمان نواز نه فقط در حد حرف

جازموریان ، قلعه گنج و رمشک از نگاه دوربین مهدی میرزایی عکاس خوش ذوق تمگرانی

رمشک در سفرنامه ها، پژوهش و گرد آوری اسحاق رمشکی

سفری به دل جازموریان با دوربین جادویی مهدی میرزایی

معرفی صنایع دستی جنوب کرمان و پروژه مردم نهاد داز دوچ

تصایری زیبا از جازموریان ، عکاس مهدی میرزایی تمگرانی

مدیر

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد / وجود نازکت آزرده گزند مباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا